Ädellövskog

Ädellövskogslagen

Ädellövskogslagen är en lag från 1984 som reglear skötsel av lövträd. Ädellövskog är skog som består av minst 70% lövträd och av dessa ska minst 50% ädla lövträd. Dessa regler skiljer något åt mellan olika delar i Sverige. Enligt lagen ska det efter avverkning planteras ny ädellövskog på samma plats. I vissa fall kan man få plantera andra former av trädslag. Det är Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för Ädellövskogslagen.

©2016 - Ädellövskog